Tervisekassa poolt rahastatud teenused

 

Alates 01.07.24 on Psühhoteraapia ja Koolitus OÜ sõlminud lepingu Tervisekassaga.

Tervisekassa võtab kohustuse tasuda patsiendi teenuse eest kehtiva saatekirja olemasolul.

Saatekirjade väljastamine Perearsti teraapiafondi teenustele on lõppenud ja ravi teekonda juba alustanud patsiendid saavad kasutada perearsti saatekirja kuni 31.09.24.

 

Teenuste osutamise tingimused: 

 

 • Tervisekassa poolt rahastatud teenustele saab registreerida isik, kellel on kehtiv ravikindlustus ja kehtiv saatekiri.
 • Patsient võetakse saatekirja olemasolul ravijärjekorda.
 • Ravijärjekorda peetakse elektrooniliselt Psühhoteraapia ja Koolitus OÜ infosüsteemis. Psühhoteraapia ja Koolitus OÜ kasutab meditsiini infosüsteemi EKliinik.
 • Ravijärjekorra pidamise eest vastutab teenuse osutaja esindaja (juhataja).
 • Patsiendi saatekirjaga tutvub teenust osutav spetsialist, lähtudes Terviseteenuse osutamise seadusest ja Isikuandmete kaitse seadusest.
 • Psühholoogi ja psühhoteraapia teenuste ravijärjekorda registreerimisel töödeldakse muuhulgas järgmisi andmeid: patsiendi isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood); patsiendi kontaktandmed (telefon, e-posti aadress); teenuse nimetus, osutatava teenuse aeg (päev, kuu, aasta, kellaaeg) ja koht.

 

 

 • Teenusele ei saa registreerida saatekirja omaniku pereliige (v.a. juhtudel kui saatekiri on väljastatud alaealisele).

 

 • Ravijärjekord psühholoogi/psühhoteraapia teenuse esmasele vastuvõtule on kuni 45 kalendripäeva.

 

 • Patsient ja Psühhoteraapia ja Koolitus OÜ saavad muuta või tühistada vastuvõtuaega, vastavalt kokkuleppele.
 • Muudatuse tegemisel vastuvõtu aegades on Psühhoteraapia ja Koolitus OÜ ja patsiendi kohustuseks teavitada teineteist hiljemalt 24h enne kokku lepitud vastuvõtuaega.
 • Kui patsient tühistab broneeringu hiljem kui 24h enne kokku lepitud aega, tuleb patsiendil tasuda leppetrahv - 45-65 EUR (50% hinnakirjajärgsest teenuse maksumusest.
 •  Kui vastuvõtt lükkub Psühhoteraapia ja Koolitus OÜ-st olenevatel põhjusel edasi, võimaldab Psühhoteraapia ja Koolitus OÜ uue vastuvõtuaja mõistliku aja jooksul.
 • Psühhoteraapia ja Koolitus OÜ Ravijärjekorra pidamise reeglid vaadatakse üle kaks korda aastas ja vajadusel tehakse täiendusi või parendatakse teenuse kättesaadavust.
 • Kaebuste korral palun pöörduda info@teraapiajakoolitus.ee
 • Tervisekassa poole saab pöörduda:  Klienditelefon: (+372) 669 6630; Tervisekassa